Onderhoudsgeld Verminderen

Onderhoudsgeld verminderen?

Hier vindt U de nodige informatie over de verschillende vormen van onderhoudsgeld.
Er wordt een opdeling gemaakt tussen onderhoudsbijdrage bij echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (E.O.O.) en de echtscheiding door onderlinge toestemming (E.O.T.).

Binnen deze opdeling wordt er nagegaan hoe de onderhoudsbijdrage voor de kinderen en ten aanzien van de (ex)- partner bepaald worden. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van een berekeningsvoorbeeld.

Tevens wordt er antwoord geboden over de wijzigbaarheid van de bijdrage.

Zo kan U nagaan of U teveel onderhoudsgeld betaald en welke stappen U kan ondernemen.

 

ONDERHOUDSBIJDRAGE BIJ E.O.O.

1. Kinderalimentatie

1.1. Hoe wordt deze bijdrage bepaald?

Kinderen hebben recht op een levensniveau dat gelijkstaat aan de levenstandaard van het gezin. Dit wil zeggen de rekening houdend met de inkomsten van beide ouders samen.

De rechter beoordeelt naar billijkheid en houdt rekening met de volgende parameters:

• Middelen van de ouders

Dit zijn alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten, alle voordelen en andere middelen die de levenstandaard kunnen waarborgen.

Naast de aangegeven inkomsten, kan er ook rekening worden gehouden met niet aangegeven inkomsten.
bv. huurinkomsten, maaltijdcheques, bedrijfswagen,…

• Gewone kosten

Dit zijn alle kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind.
bv. eten en drinken, gewone kledingstukken, verwarming,…

• Buitengewone kosten

Dit zijn kosten die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen.

Als buitengewone kosten worden beschouwd:

– medische en paramedische kosten (bv. beugel, operaties, steunzolen)
– kosten verbonden aan schoolse opleiding (bv. schoolreizen, inschrijvingsgeld hogeschool, boeken)
– kosten verbonden aan ontwikkeling van persoonlijkheid en ontplooiing (bv. hobby, muziek, scouts)
– kledijkosten, namelijk winterjassen en schoenen (de gewone kledingkosten vallen hier dus NIET onder)

• Verblijfsregeling van het kind en bijdrage in natura

Hier is de verdeelsleutel van het verblijf van belang. Wanneer het kind bij u aanwezig is, levert u al een bijdrage in natura. Om een evenredige onderhoudsbijdrage te kunnen bepalen moet dus rekening worden gehouden met de verblijfstijd van het kind bij elk van de ouders.

• Kinderbijslag en sociale en fiscale voordelen van alle aard

Bij de berekening wordt rekening gehouden met de kinderbijslag, schooltoelage, studiebeurs, etc. Wanneer een van de ouders zo’n bijdrage ontvangt moet dit in rekening worden gebracht bij de bijdrage van deze ouder.

• Aandeel van elk van de ouders in de kosten

Hierbij wordt gekeken naar de bijdrage van elk van de ouders. Dit is van belang wanneer een van beide meer verdient. Deze zal een groter aandeel moeten bijdrage in de kosten.

• Bijzondere omstandigheden

Dit is een veiligheidsklep voor de rechter. Hierbij kan de rechter ook rekening houden met eventuele andere elementen.

FICTIEF VOORBEELD 1

1.2. Wijzigbaarheid

De uitkering is wijzigbaar op grond van nieuwe of gewijzigde omstandigheden. Dit betekent dit dat er een verandering moet zijn in de situatie. Deze verandering moet onafhankelijk zijn van de wil.

bv. zelf gecreëerd onvermogen van een van de ouders is niet onafhankelijk van de wil.

De onderhoudsbijdrage voor de kinderen kan niet worden afgeschaft. Van zodra de kinderen een zelfstandig leven leiden, zal deze bijdrage ophouden te bestaan.

Concreet wil dit zeggen dat u als ouder moet instaan voor het onderhoud van uw kinderen tot op het ogenblik dat zij het ouderlijke huis verlaten, zelfs als zij meerderjarige studenten zijn.

De aanvraag tot wijziging moet worden ingesteld via verzoekschrift aan de Familierechtbank.

 

2. Partneralimentatie

Tijdens de echtscheidingsprocedure

2.1. Hoe wordt deze bijdrage bepaald?

De onderhoudsplicht tussen echtgenoten is gebaseerd op de wederzijdse, echtelijke solidariteit en hun hulp en bijdrageplicht.

Het basisidee van de onderhoudsuitkering tijdens de echtscheiding is de financieel zwakkere echtgenoot in staat te stellen het levensniveau aan te houden dat hij gehad zou hebben indien er geen feitelijke scheiding was geweest.

Hierbij wordt rekening gehouden met 3 factoren

• Referentiestandaard

Met referentiestandaard wordt bedoeld de levenstandaard van het echtpaar.
Hiermee wordt rekening gehouden met gezinssituatie: werkende echtgenoten, huisvrouw waarbij man voor inkomsten zorgt,…

• Eigen mogelijkheden onderhoudsgerechtigde

Hier wordt gekeken naar de inkomstenmogelijkheden van degene die het onderhoudsgeld vraagt.
Bijvoorbeeld: diploma, werkmogelijkheden, andere inkomsten.

• Eigen mogelijkheden onderhoudsplichtige

Hier wordt gekeken naar de inkomstenmogelijkheden van de persoon die het onderhoudsgeld moet betalen.

Het gaat om beoordeling in concreto van de rechter, waarbij rekening wordt gehouden met al deze factoren.

 

FICTIEF VOORBEELD 2

 

2.2. Wijzigbaarheid

Deze onderhoudsbijdrage geldt slechts tijdens de echtscheidingsprocedure. Wanneer u niet akkoord gaat met de bijdrage kan u hoger beroep aantekenen. Dit kan binnen een maand te rekenen vanaf de betekening of kennisgeving van de beslissing van de rechter.

 

Na echtscheidingsprocedure

2.3. Hoe wordt deze bijdrage bepaald?

A. Bepalen referentiestandaard

Om de staat van behoefte te bepalen wordt er gekeken naar de aanzienlijke terug van de economische situatie van de onderhoudsgerechtigde.
Om terugval te waarderen, houdt de rechter rekening met volgende criteria:

• Duur van het huwelijk

• Gedrag van de echtgenoten inzake organisatie en zorg voor kinderen:
Uitkering hoger naargelang de keuzes die gemaakt zijn tijdens huwelijk de professionele loopbaan van een van hen belemmerde.

• Leeftijd van partijen: mogelijkheden op de arbeidsmarkt

De inkomsten worden samengeteld en vermindert met onderhoudskosten van de kinderen, inkomen dat wordt besteed aan vermogensopbouw en de buitengewone niet te vermijden uitgaven.

B. Draagkracht onderhoudsgerechtigde

Hier wordt nagegaan in hoeverre de economisch zwakke echtgenoot zijn helft kan invullen met eigen inkomsten. Het gaat niet enkel over huidige inkomsten, maar ook over de mogelijkheden.

bv. full time werken, hogere functie,…

C. Draagkracht onderhoudsplichtige

Om onderhoudsuitkering te betalen moet de ex-echtgenoot over voldoende middelen beschikking. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkelijke inkomsten en werkelijke lasten.

Ook wordt er rekening gehouden met de uitgaven voor gemeenschappelijke kinderen EN onderhoudskosten voor niet gemeenschappelijke kinderen.

D. Maximumgrens van 1/3

Het bedrag van de uitkering mag in geen geval hoger zijn dan 1/3 van de inkomsten van de onderhoudsplichtige. Met inkomsten wordt bedoeld het nettoloon, dus zonder aftrek van de andere lasten.

 

 

FICTIEF VOORBEELD 3

 

2.4. Wijzigbaarheid

Ex-echtgenoten kunnen vrij overeenkomsten sluiten over de wijziging van de onderhoudsbijdrage ten aanzien van de ex-partner.

Een der ex-echtgenoten kan de verhoging vermindering of afschaffing van uitkering vragen aan de rechtbank als deze bewijst dat er nieuwe omstandigheden zijn onafhankelijk van de wil. Het kan zowel gaan om een verbetering als om verslechtering zoals bv. ziekte, werkloosheid,…

Ook hier houdt de rechter rekening met de oorspronkelijke criteria zoals hierboven weergegeven.

Bijkomend zijn er enkele situaties waarin de onderhoudsbijdrage automatisch zal eindigen:

• Maximumduur: onderhoudsuitkering mag nooit langer zijn dan de duur van het huwelijk.

• Nieuw huwelijk of wettelijk samenwonen van onderhoudsgerechtigde.

• Facultatieve beëindiging bij feitelijk samenleven. Wanneer onderhoudsgerechtigde feitelijk samenwoont en leeft met partner zoals een getrouwd koppel, kan de rechtbank de onderhoudsverplichting stoppen.

• Overlijden van een der ex-echtgenoten.

 

Onderhoudsbijdrage E.O.T.

3. Kinderalimentatie

3.1. Hoe wordt deze bijdrage bepaald?

De berekeningsmethode is dezelfde als in puntje 2.1.2.
In de EOT-overeenkomst wordt ook rekening gehouden met dezelfde parameters.

3.2. Wijzigbaarheid

• Akkoord van beide ouders

Ex-echtgenoten kunnen met wederzijdse toestemming een overeenkomst sluiten om de onderhoudsbijdrage te wijzigen. Na akkoord zal de rechter de overeenkomst homologeren en nagaan of de wijziging in het belang is van het kind.

Ouders kunnen GEEN akkoorden sluiten in strijd met het belang van de kinderen.

• Eenzijdige wijziging

Wijziging is mogelijk wanneer er nieuwe omstandigheden zijn buiten de wil van de ouders of wanneer de toestand van de kinderen ingrijpend gewijzigd is.

In de E.O.T. overeenkomst kunnen ook andere wijzigingsgronden zijn opgenomen. Indien dit het geval is, kan ook op basis hiervan de onderhoudsbijdrage gewijzigd worden.

 

4. Partneralimentatie

4.1. Contractuele bepaling in E.O.T. overeenkomst

In het kader van een E.O.T. overeenkomst kunnen echtgenoten onderling overeenkomen of er een onderhoudsbijdrage betaald zal worden aan een der partijen. De inhoud van dit contract is bindend.

4.2. Wijzigbaarheid

• Akkoord van beide ex-echtgenoten

Ex-echtgenoten kunnen met wederzijdse toestemming een overeenkomst sluiten om de onderhoudsbijdrage te wijzigen.

• Eenzijdige wijziging

Wijziging is mogelijk wanneer er nieuwe omstandigheden zijn buiten de wil van de partijen. De rechtbank kan dan de bijdrage verminderen, vermeerder of afschaffen.

! Opgelet: de wijzigingsmogelijkheden kunnen worden uitgesloten in de E.O.T. overeenkomst. Deze uitsluitingsgronden zijn bindend.